میتونم از توی همین خویش تعریف داریا

یه رشته کثافت بکشونم بیرون 

.

.

.

.

.

-› نمیگم.. فقط چون اعتراف ب خطا فقط باس پیش خدا باشه 

-› شایدم نمیگم چون نمیخوام خراب شم

-› دیدی چجوری کثافتا لای درز و دورز حرفا و کارامون قایم میشن

-› لعنت