گوشیشو بهم داد ک پیاماشو بخونم البته خودم گفتم بش

خط آخر اولین پیامش نوشته بود کس دیگه ای ازین مکالمه با خبر نشه

گوشیشو گذاشتم کنار

.

.

.

.

.

.

.

-› این پست صرفا برای خویش تعریف داری بود :))

-› فقط خودش نفهمه.. میگفت نگفته ب کسی نگو ک

-› عذاب وجدان میگیره :(