اما کاش خوابم میبرد

.

.

.

.

.

-› حال ندارم هی بخوام با کش و ریسمان فکرمو از جاهایی ک نباید بره بکشونم پیش‌ خودم :(

-› 03:12