ساعت هفت و نیم صبحه

کار دیشبم الان تموم شد

حالا برم بخوابم :|

.

.

.

.

.

.

-›ولی شما وقتی تحت شرایط سخت تری ازتون کار میخوان قبول نکنین

-› گول من بمیرم تو بمیریارو نخورید