شاید از اخلاقش نبوده که با آدم متاهل کاری نداشته

شاید هوشمندانه برای به چنگ آوردن دیزی داشته عمل میکرده

همینطوره

کاملا همینطوره

.

.

.

.

.

.

.

-› گتسبیو میگم

-› اون تا ته دنیا رفت و ناکام برگشت

-› وحشتناکه

-› احتمالا نباید با پدر مادرش اونجوری رفتار میکرد

-› حتی اگه فقط یه قصه باشه :)