ترو خدا خواستید به کسی بگید گه دوسش دارید

برید زل بزنید تو چشاش و بگید

بشینید به تماشای رعشه ای که میفته به وجودش

حروم نکنید این عشق مست کننده رو

حرومش نکنید توی جاهایی که با تمام وجودتون لمسش نمیکنید با تمام وجودتون منتقلش نمیکنید