من باید جیغ و دادامو اینجا کنم؟

.

.

.

.

.

.

.

-› ولی شما کسیو برای حرف نزدنش تحت فشار قرار ندید

-› ولی شما قضاوت نکنید :)