.

.

.

.

.

.

.

-› اون یه حقیقتی که در مورد من وجود داره اینه که ش ربط داشت به پست.. اون بالا ینی.. که پاکش کردم پس پاکش کردم :)

-› اولین لحظه ای که خبر ازدواج کسی رو میشنوم خوشحال میشم اما اگه یه ذره بیشتر فکر کنم نگران میشم

-› بیایم پنج سال اولو بزاریم کنار

-› برای بقیش حق ندارم نگران باشم؟ :)