نصف اینایی ک اینجا میگم از چن ساعت وویسه

که البته خیلی دوست دارم باهاتون ب اشتراک بزارم ولی نمیدونم از چ کانالی

.

.

.

.

.

-› اره بدید پیشنهاد