ولی یه روز وقتی داشت صحبتشو با این جمله شروع میکرد: «مملکتی که..»

قبل ازین که بزارم ادامشو بگه رک و صریح بهش میگم خیلی اذیت میشی پاشو برو

.

.

.

.

.

.

-› مارم راحت کن بزا فکر کنیم :)