بعضی وقتا فک میکنم شاید یه روزی خودمو برا نگفتنش سرزنش کنم اما چیزی ک بیشتر میترسم ازش اینه که گفتنش فقط ذهنیتشو نسبت بهش خراب کنه و عملا فاییده ای نداشته باشه

.

.

.

.

.

.

-› و همیشه توی تشخیص مرز بدگویی با درجریان حقیقت گذاشتنِ آدما ب شدت بی استعداد بودم