+ من از چیزای کوچیک و ساده هیجان زده نمیشدم و نمیشم و همیشه فک میکنم مسخرس

- خب این برای من مث عطرای سرد و تلخ با بسته بندیای ایستاده مشکی و ماته :)

.

.

.

.

.

-› ادوپرفوما D=