یکی دیگش اینه ک همیشه دوست داشتم از چیزای کوچیک و مسخره هیجان زده نشم

اما همیشه میشدم :/