ساعت پنج و چهل دقیقه صبحه

اما شما مراقب باشید تو دنیای آدما غرق نشید :)