میگه ازدواج یعنی بفهمی ک خبری نیست

.

.

.

.

.

-› میگف ک آقای پناهیان گفته