بدتر از گناه کردن

عذاب وجدان نگرفتنه

.

.

.

.

.

-› میفهمی ک چی میگم :)