نسبت وضعیت ظاهری قبل از ازدواجِ برخی آقایون به بعدش

مثل نسبتِ دختران عهد قاجار به دخترای امروزن

.

.

.

.

.

.

-› :|

-› دیدم ک میگم!