وقتی بهت میگم خوشحالیاتو خیلی دوست دارم

تعارف نمیکنم ک میگی منم همینطور

هیچی نگو

سکوتت قشنگ تر میشه اگه کنی

.

.

.

.

.

.

-› البته نگف

-› خواستم پیشگیری کرده باشم :/

-› ولی واقعا خوشحالیاشو خیلی دوست دارم :)