یه حسی توی وجودم لب و لوچه هاشو آویزون کرده با افسوس میگه هیراد چیکار کردی