سرچ کردم هدیه روز پدر

یکی از پیشنهاداش میگه یه چیزی بخرید استفاده نکنه بندازه یه گوشه بعد یه مدت خودتون بردارید

از جوراب فحشگونانه تر اینو یافتم !