ازون آدمایی که وقتی میبینن چیزی رو نمیخوای بگی شعور نپرسیدنش رو دارن :)