نمیخوام بخوام ک نخوام

میخوام نخوام ک بخوام

.

.

.

.

-› یکیم پیدا کردم ک میخوام و میخوام ک بخوام و این خواستن خواستنمو دوس دارم دربارش :)

-› هشتک همون دم دستی ترین برداشت و فک نکنید ب تخاطب موضوعیشو اینا

-› تخاطب موضوعی رو هم از خودم دراوردم :/

-› ولی بهش میاد فک کنم درسته :)