اصن قشنگیش ب خویش تن داریشه

.

.

.

.

.

-› ماجراهه رو میگم