باید بهش یادآوری کنم که ازدواج قرار نیست تنهایی های تو رو پر کنه

یاد آوری کنم که قرار نیست تو رو سیر از محبت کنه

.

.

.

.

.

.

.

-› که با یه دیدی نره خراب شه بریزه به هم