+ چجوری متحول شدی؟

- فک کردم

.

.

.

.

.

.

-› چقد خوشم اومد

-› چقدر خوشم اومد از جوابش

-› میگف فرار‌ نمیکردم از فکر کردن بهش