اینکه من خواهان چیزای بزرگتری هستم

اینو توجیه نمیکنه ک نق بزنم

.

.

.

.

.

.

.

-› جنبه داشته باش دیگه عه :/