خدا این یه غمارو نگیره ازم..

.

.

.

.

-› نگیره ک ب همینا زندم..