میگه دلم تنگ شده دارم میام ببینمت

احساس میکنم دارم میمیرم :/

.

.

.

.

.

.

.

-› همش میگف مراقب خودت باش