هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق

هم دعا کن گره تازه نیافزاید عشق..

.

.

.

.

.

-› فاضل نظری