و خدایی ک ب شدت کافیست‌...

.

.

.

.

.

.

-› قاشق کوچولو میخوام

-› چیزه

-› هیچی