هشت ثانیه دم

هفت ثانیه نگهش دار نفسو

هفت ثانیه بازدم

تا وقتی ک خسته شی تکرارش کن

.

.

.

.

.

-› گف خوابم نمیبره گفتم اینکارو کن

-› الان خوابیده :)