ما تغییر میکنیم و بزرگ میشیم

و هیچ الزامی نداره ک همه شاهد این تغییرات باشن

.

.

.

.

.

.

← الان دارم ب ی موضو خاص فک میکنم

← و اینکه این alt+27 رو دوست دارم :)