از جمله بزرگترین مشکلاتم اینه ک وسط دعوا خندم میگیره

بعد طرف فک میکنه شوخی دارم باهاش

.

.

.

.

.

.

.

.

-› ناراحتیام جدی گرفته نمیشه ://