مثل کسی که میخواد برا چند دقیقه فراموش کردن دردای دنیا

پناه ببره به توهمات مواد

.

.

.

.

.

.

-› میخوام پناه ببرم به آدما

-› ی ذره با دوز پایین تر

-› شایدم یکم بیشتر از ی ذره

-› اما یه چی تو همین مایه ها