مثلا امروز تشنم بود

نزاشتم بره آب بیاره

.

.

.

.

.

.

-› میفهمی؟