الان ک حالم خوبه میفهمم اونموقع ها ک خوب نبود حالم تو چه شرایطی قرار داشتم..