میخام بش بگم یا از دینت مطمئن باش و بهش عشق بورز

یا طردش کن و خودتو اسلامو نجات بده