.

.

.

.

.

‌.

.

.

.

-› چرا سگای اینجا صدای مرغ میدن؟