میگه وقتی ازم میپرسن مرز موسیقی حلال و حروم چیه

انگار ازم میپرسن بعد ازینکه بستنیو خوردیم چوبشو چند بار بلیسیم!!

.

.

.

.

.

.

.

-› سلسله مباحث راه های رسیدن به نشاط زندگی آقای پناهیان