گفتم گفته تا وحشت و غربت دنیا رو حس نکنی نمیتونی خوشبختی رو حس کنی؟؟

.

.

.

.

.

.

-› هی تلگرامتو چک میکنی که چی

-› فک کنم همین بود