با چالشای بزرگ و سنگین فعلا کاری ندارم

ولی اینکه برای چیزای کوچیک و مسخره هم حواسش بهم هستو خیلی دوست دارم :)

.

.

.

.

.

.

-› مثلا اونروز ک دلم کیک کشمشی خواست :)