این ویژگی انسان بودن شماست

اگه مثلا حیوون بودی پشیمون نمیشدم از گفتن رازام 

.

.

.

.

.

.

.

-› خو چون نمیفهمن

-› منم میخوام نفهمن :)