اینکه زمان داری

اینو توجیه نمیکنه ک تلفش کنی

.

.

.

.

.

-› اخ چی میشد ب یک داوازدهم اینایی ک بلدم عمل میکردم :/