آغوش گشا تازه مسلمان شده‌ات را..

.

.

.

.

.

.

-› ~_~