آب گاهی مومنین را هم شناگر میکند

.

.

.

.

.

-› اوه!

-› اوه :)