مث کسی که خیلی از خودش تعریف میکنه

بسته به روحیاتش

یا اعتماد به نفسش خیلی بالاس

یا خیلی پایین

.

.

.

.

‌.

.

-› مث اون بی توقعم

-› نه کلا البته