من که بیچاره شدم کاش ولی هیچ دلی

گیر لحن بم مردانه‌ی محکم نشود..

.

.

.

.

.

.

-› نمیخوام بگم محض زیبایی :)