قد دنیا به ارضای میلِ کمال طلبی ما نمیرسه

باید جاهای دیگه ای رو پیدا کنیم