دیدید ی چیزی دلمون میخواد بعد ک میشه میگن کاش ی چیز دیگه میخواستی از خدا

هیچوقت این حس کاشه رو نداشتم

 و فقط ذوق مرگ شدم :)