من را بگذار عشق زمینگیر کند..

.

.

.

.

.

-› اگه منظورمو از واژه‌ی عشق بگم اگه تمسخر نکنن

-› کمتر کسی هست که بفهمه

-› ک من دنبال اون کمتر کسام :)